Home Kandidaten
Vacatures
Plaats uw CV
Zoektips
Informatie voor kandidaten
Werkgevers
Ik zoek personeel
Plaats uw vacature
Producten en diensten voor werkgevers
CV database
Registreren
Over ons
Over ons
Neem contact op

Gebruikersvoorwaarden

campingpersoneelfrankrijk.nl biedt een Platform waar Werkgevers en Werkzoekenden met elkaar in contact kunnen komen middels online recruitment door bijvoorbeeld het plaatsen van - en reageren op - vacatures en cv’s. Op het gebruik van dit Platform zijn te allen tijde deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door deze Website te bezoeken gaat u daarmee akkoord. Lees deze dan ook zorgvuldig door, zodat u weet wat u kunt verwachten en waar u zich aan dient te houden. Lees ook de privacyverklaring zorgvuldig door, als u wilt weten op welke manier campingpersoneelfrankrijk.nl zorg draagt voor uw persoonlijke gegevens.

Om volledig gebruik te kunnen maken van het Platform, dient u zich eerst te registreren. U krijgt dan toegang tot een persoonlijk account op de Website. U kunt zich inschrijven als Werkgever of als Werkzoekende. Afhankelijk van welke u kiest, kunnen verschillende regels van toepassing zijn.

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. campingpersoneelfrankrijk.nl: Campingpersoneel Frankrijk, gevestigd aan de Prins Hendrikstraat 5, 5611 HH, te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59123508.

1.2. Platform: de diensten van campingpersoneelfrankrijk.nl, bestaande uit, maar niet beperkt tot, het in stand houden van de Website en het tot stand brengen en uitvoeren van online recruitment op de Website waarmee Werkgever en Werkzoekende met elkaar in contact kunnen komen.

1.3. Bezoeker: eenieder die op enig moment de Website bezoekt of heeft bezocht.

1.4. Werkgever: eenieder die zich bij het elektronische registratieproces op de Website als Werkgever heeft ingeschreven.

1.5. Werkzoekende: eenieder die zich bij het elektronische registratieproces op de Website als Werkzoekende heeft ingeschreven.

1.6. Gebruikers: Werkgevers en Werkzoekenden

1.7. Account: de interactieve ruimte op de Website die aan Gebruikers beschikbaar wordt gesteld na registratie en die na het invoeren van de persoonlijke gebruikersnaam en het wachtwoord toegankelijk is. Dit geeft de Gebruiker onder meer de mogelijkheid om te reageren op - en het plaatsen van -vacatures en cv’s.

1.8. Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee Gebruikers zich op de Website kunnen identificeren.

1.9. Website: alle webpagina’s die zich binnen het domein www.campingpersoneelfrankrijk.nl bevinden.

1.10. Content: alle via de Website toegankelijke gegevens en bestanden van campingpersoneelfrankrijk.nl of van de Gebruikers zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, cv’s, vacatures, berichten, foto’s, moderaties, illustraties, blogs en video- en geluidsfragmenten.

Artikel 2. Registratie

2.1. Om de Website op interactieve wijze te kunnen gebruiken – dat wil zeggen, reageren op - en het plaatsen van - vacatures en cv’s, alsmede persoonlijke informatie op het Account te beheren, dient een Bezoeker zich eerst te registreren.

2.2. Een Bezoeker kan zich registreren door het daarvoor bestemde elektronische formulier geheel in te vullen en te verzenden. De registratie is nog niet compleet voordat de Bezoeker zijn gebruikersnaam heeft geactiveerd door op de hyperlink te klikken die campingpersoneelfrankrijk.nl hem daartoe per e-mail verstrekt.

2.3. De Bezoeker is gehouden het registratieformulier naar waarheid in te vullen. Door te registreren verklaart hij dat ook te hebben gedaan. Hij verklaart daarbij tevens dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Website en overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden te handelen.

2.4. campingpersoneelfrankrijk.nl verstrekt de inloggegevens alleen aan de Gebruiker zelf, in beginsel per e-mail.

2.5. campingpersoneelfrankrijk.nl mag er van uitgaan dat wanneer er op de Website wordt ingelogd op een Account, deze handeling door de Gebruiker geschiedt die zich heeft geregistreerd.

2.6. Gebruiker weet dat het gebruik en eventueel misbruik van zijn Inloggegevens voor zijn eigen rekening en risico is. Gebruiker wordt aangeraden zijn Inloggegevens zo goed mogelijk geheim te houden. Indien hij zijn Inloggegevens afgeeft aan derden, staat hij geheel zelf in voor eventuele gevolgen daarvan.

2.7. Mocht campingpersoneelfrankrijk.nl om wat voor reden dan ook schade leiden ten gevolge van het door de Gebruiker aan derden verstrekken van zijn Inloggegevens, dan is Gebruiker daarvoor ten volle aansprakelijk.

2.8. Gebruiker dient campingpersoneelfrankrijk.nl op de hoogte te stellen als hij weet of een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. campingpersoneelfrankrijk.nl heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

2.9. Indien Gebruiker zich in strijd met deze gebruiksvoorwaarden – en met name de artikelen 3, 4 en 5 daarvan – gedraagt en na een waarschuwing nog steeds blijft gedragen, kan campingpersoneelfrankrijk.nl het Account van Gebruiker blokkeren. campingpersoneelfrankrijk.nl zal pas overgaan tot volledige verwijdering van het Account indien het gedrag van Gebruiker dermate laakbaar is en blijft dat verwijdering gerechtvaardigd is. campingpersoneelfrankrijk.nl is tevens bevoegd het Account van Gebruiker te verwijderen indien Gebruiker gedurende twaalf maanden niet heeft ingelogd op het Account.

Artikel 3. Plaatsen van Content

3.1. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die de werking en/of het doel van de Website ondermijnen. Gebruiker dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen verwacht mag worden van een zorgvuldig Gebruiker. Daaronder wordt in ieder geval begrepen dat Gebruiker:

  1. alle op de Website weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht zal nemen, waaronder aanwijzingen van het personeel van campingpersoneelfrankrijk.nl;
  2. geen handelingen zal verrichten die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden, de openbare orde en/of de rechten van derden;
  3. geen Content zal plaatsen die seksueel-georiënteerd of pornografisch, bedreigend, beledigend en/of discriminerend is;
  4. geen Content zal plaatsen die de persoonlijke levenssfeer van anderen schendt;
  5. geen Content zal plaatsten met links naar en berichten over illegale sites en software of cracks, serienummers, pornografie en/of ander aanstootgevend of verboden materiaal, maar ook naar sites waarop downloads worden aangeboden van auteursrechtelijk beschermd materiaal.
  6. geen Content van campingpersoneelfrankrijk.nl of andere Gebruiker zal wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
  7. geen handelingen zal verrichten die overlast veroorzaken voor andere Gebruikers van de Website; geen spam of andere ongewenste berichten zal verspreiden aan andere Gebruikers en/of Bezoekers van de Website via bijvoorbeeld instant messaging (zoals Skype etc.), direct messaging (het internet berichtensysteem van de Website) en e-mail met een commercieel karakter (zie ook artikel 5 aangaande reclame-uitingen).

3.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de Content die hij plaatst. Indien de Content onrechtmatig is, kan Gebruiker daar zelf voor aansprakelijk worden gehouden. campingpersoneelfrankrijk.nl kan niet garanderen dat de Content van Gebruikers rechtmatig en/of juist is.

3.3. Gebruiker erkent dat campingpersoneelfrankrijk.nl niet verplicht is om uit eigen beweging Content van Gebruikers op wat voor wijze dan ook te controleren, of te bewerken, noch voor plaatsing van de Content, noch daarna.

3.4. Indien campingpersoneelfrankrijk.nl tot het inzicht komt dat bepaalde Content van Gebruikers niet aan deze gebruiksvoorwaarden voldoet, is zij bevoegd deze Content naar eigen goeddunken te verwijderen dan wel aan te passen.

3.5. campingpersoneelfrankrijk.nl is bevoegd om aanpassingen te verrichten aan de Content van Gebruiker om de algehele kwaliteit en/of leesbaarheid van de Website te vergroten. Daarbij zal campingpersoneelfrankrijk.nl de algehele indruk en/of strekking van de Content niet of zo min mogelijk aantasten.

3.6. Middels het Account is een zogenaamde PB  (privé berichten) box aanwezig. Hiermee kan Gebruiker een bericht sturen naar een andere Gebruiker zonder dat overige Gebruikers dit bericht zien. Voor het versturen van privé berichten gelden dezelfde regels en voorwaarden als voor het plaatsen van Content op de website.  Daarbij geldt ook dat dezelfde sancties kunnen worden opgelegd als de sancties die gelden bij inbreuk op deze voorwaarden en wet bij het plaatsen van berichten.

3.7. Indien de regels en voorwaarden geschonden worden door een Gebruiker, staat het campingpersoneelfrankrijk.nl vrij om gepaste maatregelen te nemen. Deze kunnen bestaan uit  de al genoemde aanpassing en/of verwijdering van Content, maar ook uit een tijdelijke blokkade voor de Gebruiker om de Website te gebruiken en/of Content te kunnen plaatsen. Daarnaast kan Gebruiker (al dan niet tijdelijk of voor altijd) geweerd worden van de Website. Dit gebeurt middels blokkade tot toegang van de account, verwijdering van de account of bijvoorbeeld een IP blokkade.

Artikel 4. Intellectuele eigendom

4.1. Iedere Gebruiker zal de rechten van intellectuele eigendom toekomend aan campingpersoneelfrankrijk.nl respecteren. Het verveelvoudigen, verspreiden, en/of openbaar maken van beschermde materialen op deze Website is voorbehouden aan campingpersoneelfrankrijk.nl. Gebruiker mag uitsluitend voor zover dat strikt noodzakelijk is voor het rechtmatige, normale bezoek en gebruik van de Website de handelingen verrichten die zijn voorbehouden aan campingpersoneelfrankrijk.nl.

4.2. Het is met name niet toegestaan om zonder expliciete, schriftelijke toestemming van campingpersoneelfrankrijk.nl substantiële delen van de Website over te nemen of op wat voor wijze dan ook te hergebruiken voor andere dan privédoeleinden.

4.3. Wanneer een Gebruiker Content plaatst verstrekt hij daarmee automatisch aan campingpersoneelfrankrijk.nl een eeuwigdurende, niet-exclusieve en overdraagbare licentie om alle door Gebruiker aan de systemen van campingpersoneelfrankrijk.nl aangeleverde Content te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door campingpersoneelfrankrijk.nl geschikt geachte manier.

4.4. Verder verklaart Gebruiker dat de geplaatste Content geen inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat hij, indien hij wel informatie van derden plaatst, hiervoor toestemming heeft gekregen.

4.5. De Gebruiker vrijwaart campingpersoneelfrankrijk.nl van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuk op rechten van derden die door de Gebruiker zijn gepleegd met gebruikmaking van het Platform, of uit schending van deze gebruiksvoorwaarden.

4.6. Het is niet toegestaan de auteursrechtelijk beschermde HTML-code van de Website te verveelvoudigen of openbaar te maken of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur te verwijderen of te wijzigen.

4.7. Indien campingpersoneelfrankrijk.nl door middel van technische bescherming de programmatuur van de Website heeft beveiligd, is het niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen.

Artikel 5. Reclame-uitingen

5.1. Het plaatsen van reclame of links ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten op de Website is, zonder toestemming van campingpersoneelfrankrijk.nl, niet toegestaan. Discussiëren over bepaalde vacatures of vragen stellen over bepaalde vacatures is wel toegestaan.

5.2. Het plaatsen van reclame, al dan niet in tekst  of afbeeldingen vorm of middels hyperlinks, levert een direct opeisbare boete op van €500.- (excl. BTW) Of iets beschouwd wordt als een reclame-uiting (promotie van de product of dienst) is aan campingpersoneelfrankrijk.nl om te beoordelen.

5.3. Indien u wenst te adverteren kunt u contact opnemen met campingpersoneelfrankrijk.nl.

5.4. Bovenstaande geldt ook voor Privé berichten waarin reclame of links ten behoeve van promotie van (eigen) producten en diensten zijn opgenomen. Indien een Gebruiker zulke berichten ontvangt dient hij dit melden aan campingpersoneelfrankrijk.nl.

Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1. campingpersoneelfrankrijk.nl verwerkt de persoonsgegevens van Gebruikers overeenkomstig de op de Website gepubliceerde privacyverklaring.

6.2. Op de Website bevinden zich links naar webpagina’s van derden. Deze derden gaan op hun eigen wijze om met persoonsgegevens. campingpersoneelfrankrijk.nl is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van deze derden.

Artikel 7. Notice and Takedown

7.1. Eenieder kan campingpersoneelfrankrijk.nl in kennis stellen van gedragingen of Content van Gebruikers die jegens hem onrechtmatig zijn.

7.2.  Gebruiker zal geen  informatie publiceren of aanbieden via de Website die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op sites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

7.3. campingpersoneelfrankrijk.nl hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (“klagers”) een klacht kunnen indienen over het plaatsen van Content. Als een dergelijke klacht naar het oordeel van campingpersoneelfrankrijk.nl gerechtvaardigd is, is campingpersoneelfrankrijk.nl gerechtigd de Content te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is campingpersoneelfrankrijk.nl in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Gebruiker te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. campingpersoneelfrankrijk.nl zal Gebruiker informeren over het verloop van deze procedure.   

7.4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is campingpersoneelfrankrijk.nl gerechtigd hiervan aangifte te doen. campingpersoneelfrankrijk.nl kan hierbij alle relevante informatie over Gebruiker en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties campingpersoneelfrankrijk.nl verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

7.5. Bij herhaaldelijke klachten over de door Gebruiker aangeboden informatie is campingpersoneelfrankrijk.nl gerechtigd lidmaatschap te beëindigen en daarmee het Account te verwijderen.

7.6. Gebruiker vrijwaart campingpersoneelfrankrijk.nl voor alle schade als gevolg van bovenstaande. campingpersoneelfrankrijk.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Gebruiker lijdt door een ingrijpen van campingpersoneelfrankrijk.nl in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.

Artikel 8. Beëindiging account

8.1. De Gebruiker is gerechtigd om zijn Account op te heffen. Dit betekent echter niet dat de geplaatste Content zal worden verwijderd. Wel zal de gebruikersnaam verwijderd worden, waardoor deze niet meer bij de geplaatste berichten staat.

Artikel 9. Klachten

9.1. campingpersoneelfrankrijk.nl is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Werkzoekenden, noch voor dat van Werkgevers.

9.2. Gebruikers kunnen zich met klachten over de uitvoering van de online recruitment wenden tot campingpersoneelfrankrijk.nl. Voor klachten die betrekking hebben op vacatures, dient Gebruiker zich te wenden tot desbetreffende Werkgever.

9.3. Indien een Gebruiker op wat voor wijze dan ook schade berokkent aan een andere Gebruiker, kan de ander de schade nimmer op campingpersoneelfrankrijk.nl verhalen, maar uitsluitend op de Gebruiker die de schade heeft veroorzaakt.

9.4. Werkgevers zijn volledig zelf verantwoordelijk voor het juist, volledig en ondubbelzinnig aanleveren van de benodigde informatie over hun vacature. campingpersoneelfrankrijk.nl zal zich evenwel inspannen om te zorgen dat zo min mogelijk misverstanden kunnen ontstaan naar aanleiding van de informatie op de Website.

Artikel 10. Wijziging van deze voorwaarden

10.1. Van deze voorwaarden kan bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

10.2. campingpersoneelfrankrijk.nl behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Indien een wijziging wordt getroffen die een substantiële verandering teweegbrengt in de rechten en plichten die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, dan zal dat via de Website onder de aandacht worden gebracht. Deze attendering wordt niet gegeven bij wijzigingen van ondergeschikte aard.

10.3. Mocht om wat voor reden dan ook een attendering achterwege blijven waar het gepast was om deze wel te geven, dan zijn toch de nieuwste, gewijzigde voorwaarden van toepassing, tenzij de wederpartij deze vernietigt. In geval van vernietiging zijn de voorwaarden die daarvoor golden onverkort van kracht.

Artikel 11. Slotbepalingen

11.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank te Eindhoven.

11.3. Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot het zelfde strekt als de oude bepaling.

Artikel 12. Contactgegevens

12.1. Mocht u na het lezen van onze Gebruiksvoorwaarden vragen klachten of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust per e-mail, per reguliere post of per telefoon contact op.

 

Campingpersoneel Frankrijk
Prins Hendrikstraat 5
5611 HH, Eindhoven
E-mailadres: info@campingpersoneelfrankrijk.nl
KvK-nummer 51092328
BTW-nummer NL150089235B01